Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az

Kar-tex Kft

Székhely: 6448 Csávoly, Dózsa Gy.u.50.

Levelezési cím: 6500 Baja, Déri Frigyes sétány 1-3.

Cégjegyzékszám: 03-09-104784

Adószám: 11422208-2-03

Tárhely szolgáltató: Lion Stack Kft. (székhely: 6500 Baja, Kölcsey Ferenc utca 102. 4. emelet 10. ajtó, email: info@lionstack.hu)

Cégjegyzéket vezető bíróság neve: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

(a továbbiakban: Üzemeltető) és Ön, mint a weblapot látogató (a továbbiakban: Látogató) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket.

1. Általános rendelkezések

1.1 Jelen ÁSZF az Üzemeltető és a Látogató között létrejövő szerződés olyan általános szerződési feltételeit jelenti, amelyet a Látogató a weblapon böngészéssel, a közzétett termékek (a továbbiakban: Katalógus) megtekintésével kifejezetten elfogad, és magára nézve kötelezőnek ismer el, valamint amelyeket mind az Üzemeltető, mind a Látogató köteles figyelembe venni és betartani.

1.2 Az üzemeltető bármikor jogosult a jelen ÁSZF részben vagy egészben történő módosítására. ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Látogató a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni az aktuális ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Látogató elfogadja az ÁSZFrendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a Látogató és az Üzemeltető között létrejövő szerződés részét képezi.

1.3 A weblapon keresztül nem lehet elektronikusan fizetni a megrendelt pirotechnikai termékekért, és ellenszolgáltatás fejében letölthető tartalom sem érhető el.

2. A weblap tartalma

2.1 A Katalógusban található termékadatok, fotók, leírások az Üzemeltető tulajdonát képezik, ezért azok összegyűjtése, lementése, tárolása csak az Üzemeltető előzetes engedélyével lehetséges.

2.2 Az Üzemeltető nem vállal felelősségét a megvásárolt termék nem rendeltetésszerű használata, a termék kezelési és használati útmutatójában leírtak be nem tartása, különösen a termék megrongálása esetén. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az olyan meghibásodásért, amelynek oka a termék átadását követően keletkezett (pl. rossz tárolás miatt).

3. Vásárlás

3.1 A Katalógusban megjelenített pirotechnikai termékek házhozszállítással is rendelhetők, egyéb időszakban pedig kizárólag személyes átvétellel Baján, a Nassollak cukrászdánkban vagy Csávolyon a pirotechnikai szakboltunkban (6500 Baja, Déri Frigyes sétány 1-3. vagy 6448 Csávoly, Dózsa Gy.u.50)

3.2 Pirotechnikai termék postai úton és csomagküldő szolgálat útján történő kiszállítása tilos. A kiszállítást ezért mi magunk végezzük az ADR-nek megfelelő gépjárművekkel.

3.3 Fizetésre banki átutalással és bankkártyával.

3.4 Fizetésre utánvétellel is lehetséges.

3.5 Termékeink kizárólag személyesen a cég alkalmazottaitól vehetők át. Személyes átvételkor a jogszabály által előírt életkort igazolni kell (személyi igazolvány, diákigazolvány, útlevél, jogosítvány felmutatásával).

1-es PT osztályba tartozó terméket 14 éves kortól,

2-es PT osztályba tartozó terméket 16 éves kortól,

3-as PT osztályba tartozó terméket 18 éves kortól lehet vásárolni.

Ha személyes átvételkor a megfelelő életkort a megrendelő nem tudja igazolni, vagy ilyen korú személy nincs jelen, az árut nem adjuk át.

A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet az alábbiakat mondja ki:

  1. § (2)  Nem kell engedély a 14. életévét betöltött személynek az 1. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termékek – a petárda kivételével – megvásárlásához, birtoklásához, és ezeket egy időben összesen 1 kg nettó hatóanyag-tartalomig tárolhatja, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint felhasználhatja. A 14. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel 1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket.

(3)  Nem kell engedély a 16. életévét betöltött személynek a 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék – a petárda kivételével – megvásárlásához, birtoklásához, és ezeket egy időben összesen 1 kg nettó hatóanyag-tartalomig tárolhatja, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint felhasználhatja. A 16. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket.

  1. § (2) Nem kell engedély a nagykorú személynek a 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék december 28-a és 31-e között történő megvásárlásához, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint december 31-én 18 órától a következő naptári év január 1-jén 6 óráig történő felhasználásához.

4. Kellékszavatosság, termékszavatosság, elállás

4.1 Kellékszavatosság

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:159. § alapján a fogyasztót kellékszavatossági, valamint a 6:168. § alapján termékszavatossági jog illeti meg.

A Ptk. 6:163. § (2) bekezdése értelmében, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

A Ptk.6:159. §-a szerint [Kellékszavatossági jogok]

(2)       Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

  1. a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
  2. b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, – a (2a) bekezdés szerinti kivétellel – a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

(2a) Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

4.2 Termékszavatosság

Az új Ptk. vezette be a termékszavatosság fogalmát, ami azt jelenti, hogy a vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (azaz a termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.
A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A gyártó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta; a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta. Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

4.3 A 173/2011 (VIII. 24) kormányrendelet 104. § (2) pontja szerint: A hibás vagy lejárt felhasználhatósági idejű, 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket a Látogató köteles az Üzemeltetőhöz visszajuttatni. Ezt a Látogató személyesen az Üzemeltető szaküzletében tudja megtenni (6448 Csávoly, Dózsa Gy.u.50. és 6500 Baja, Déri Frigyes sétány 1-3.). Üzemeltető köteles a termékeket térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.

4.4 Elállás

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében, a fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát

  1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
  2. aa) a terméknek,
  3. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik.az utoljára szolgáltatott terméknek,
  4. ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  5. ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A Korm. rendelet 20. § (3) bekezdés szerint a (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

A Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát

a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

A Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése értelmében, ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Továbbá ezen paragrafus (3) bekezdés szerint, ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

A Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján, ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A (2) bekezdés alapján a fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

A Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján, ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket

haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A (2) bekezdés alapján a fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

5. Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei

Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomása előtt van lehetőség. A regisztrációkor megadott adatokat és belépési jelszót bejelentkezés után bármikor meg lehet változtatni a „Profilom” menüpontban. A „Kosár” tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető. Ha a megrendelés elküldését követően észlel adatbeviteli hibát, azt kérjük haladéktalanul jelezze az info@csillagszoro.com e-mail címen, a hiba mielőbbi kijavítása érdekében.

6. Vegyes rendelkezések

6.1 A Látogató a weblapon böngészéssel tudomásul veszi és elfogadja, hogy a termékek csomagolása a weblapon feltüntetett képtől eltérő is lehet.

6.2 A weblap használata során létrejött szerződések tartalmára, az Üzemeltető és a Látogató jogaira és kötelezettségeire a magyar joga irányadó.

6.3 Az Üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy a weblap, illetve, a szolgáltatás bármely részét előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse.

6.4 A szerződés nyelve a magyar. Jelen ÁSZF-et Eladó papíron nem küldi el a Vásárlónak. Vásárló elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek, azt az Eladó nem iktatja, ezért utólag nem hozzáférhető. A Vásárló kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Eladó az ÁSZF lementéséhez, előhívásához szükséges elérhetőség elektronikus levélben (mint tartós adathordozón) történő elküldésével tegyen eleget a jogszabályokban előírt közlési kötelezettségének. A szerződésre magatartási kódex nem vonatkozik.

7. A szerződéskötés lépései

I. .Megrendelő kitölti a számlázási, szállítási és kapcsolatfelvételi adatokat.
II. Szállítási és fizetési mód választása, továbbá az ÁSZF elfogadása után a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával elküldi a megrendelést.
III.A megrendelésről automatikus visszaigazoló e-mailt küld üzemeltető. Az üzemeltető által küldött automatikus visszaigazolás nem minősül szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak, az csupán a megrendelő ajánlatának visszaigazolására szolgál.
IV. A megrendelés visszaigazolását követően a rendelés leadása során megjelölt módon üzletünkben, vagy szerződött futárunk által kiszállítással átadjuk a megrendelt terméke(ke)t. A terméket weboldalunkon keresztül elektronikusan, kiszállítás esetén utánvéttel vagy előre átutalással, üzletünkben történő személyes átvétel esetén készpénzzel, vásárlási utalvánnyal, előre átutalással, vagy bankkártyával fizetheti.

8. PANASZKEZELÉS RENDJE

8.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

8.2. Üzemeltető a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

8.3. Az írásbeli panaszt az Üzemeltető 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig megőrzi és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

8.4. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

8.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

8.6. Panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422 Fax száma: (72) 507-152
Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu, e-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4., Levelezési cím: 6001 Kecskemét  Pf.  228.
Telefonszáma: (76) 501-525; (76) 501-532; (70) 702-8403, Fax száma: (76) 501-538
Honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu, E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, Fax száma: (66) 324-976
Honlap cím: www.bmkik.hu, E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek); 501-871 (folyamatban lévő ügyek)
Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu, E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131, Fax száma: (1) 488-2186
Honlap cím: www.bekeltet.hu, E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék, Fax száma: (62) 426-149
Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu, E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310, Fax száma: (22) 510-312
Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu, E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-217, Elnök: Dr. Bagoly Beáta
Honlap cím: https://gymsmkik.hu/bekelteto, E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10., Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745, Fax száma: (52) 500-720
Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu, E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Levelezési cím: 3300 Eger, Pf. 440., Ügyfélfogadás: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. földszint
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék, Fax száma: (36) 323-615
Honlap cím: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet, E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet
Telefonszáma: (20) 373-2570, Fax száma: (56) 370-005
Honlap cím: http://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet, E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010, Fax száma: (34) 316-259
Honlap cím: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet, E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a
Telefonszám: (32) 520-860, Fax száma: (32) 520-862
Honlap cím: www.nkik.hu, E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Székhelye: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240., Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszáma: (1)-269-0703, Fax száma: (1)- 269-0703
Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu, E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000, Fax száma: (82) 501-046
Honlap cím: www.skik.hu/hu/bekelteto-testulet, E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 420-180, Fax száma: (42) 420-180
Honlap cím: www.bekeltetes-szabolcs.hu, E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661; (30) 664-2130, Fax száma: (74) 411-456
Honlap cím: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2, E-mail cím: bekeltett@tmkik.hu; kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
Telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645; (30) 956-6708, Fax száma: (94) 316-936
Honlap cím: www.vasibekelteto.hu, E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszáma: (88) 814-121; (88) 814-111, Fax száma: (88) 412-150
Honlap cím: www.bekeltetesveszprem.hu, E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513, Fax száma: (92) 550-525
Holap cím: www.bekelteteszala.hu, E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

8.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

8.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által rendeletben kijelölt kamara által működtetett békéltető testület illetékes.

8.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

8.10. Üzemeltetőt a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

8.11. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

az eljáró bíróságot;            

a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;

az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;

azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;

a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

Baja, 2024.04.11.